fbpx

Deelnemersvoorwaarden & Privacyverklaring

1-6-2020

DEELNEMERSVOORWAARDEN (LESSEN EN TOURS)
Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de suplessen, suptours en verhuur alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van Catalina SUP. Het staat Catalina SUP en de instructeur(s) vrij de suplessen en suptours aan de weersomstandigheden aan te passen. 

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een suples of suptour heeft Catalina SUP de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de suplessen en suptours, zullen dan direct worden terugbetaald. Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed. 
 
Catalina SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Catalina SUP hebben te allen tijde het recht een suples of suptour af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Catalina SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Catalina SUP nodig maken. Catalina SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Catalina SUP kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. Catalina SUP stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor. 
 
De deelnemer stelt Catalina SUP of de supleiding voor aanvang van de les of tour op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met Catalina SUP of de instructeur. 
 
De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten. 
 
Bij inschrijvingen voor activiteiten bij Catalina SUP wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hiervoor inrekening gebracht.
 
De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan Catalina SUP onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen. 
 
De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart Catalina SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Catalina SUP en/of bij Catalina SUP of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van Catalina SUP.
Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES
Artikel 1

1.1 Catalina SUP, oftewel wij, we, ons of onze: de eenmanszaak 2K Music die handelt onder de naam Catalina SUP.
1.2 Consument, klant, koper, je of jij: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.2 Bestelling: overeenkomst tussen ondernemer Catalina SUP en jou als klant die op afstand (via de website www.catalinasup.nl of op locatie wordt gesloten.
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van je herroepingsrecht;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.5 Dag: kalenderdag.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2

1.1 Ondernemer: Catalina SUP is een handelsnaam van 2K Music
1.2 Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Middelburg onder nummer 508117361,
1.3 Bezoek-, afhaal- en postadres: Tulpstraat 24, 4695HL Sint Maartensdijk
1.4 Bereikbaarheid: Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bij voorkeur via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
1.5 Telefoonnummer: mobiel 06-55775933. We zijn niet altijd telefonisch bereikbaar, maar je kunt altijd een whatsapp-bericht sturen.

HET AANBOD
Artikel 3

3.1 De op de website en per mail aangeboden producten en diensten zijn vrijblijvend. Catalina SUP is gerechtigd aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.2 Het aanbod wordt zo duidelijk mogelijk omschreven en waar mogelijk voorzien van afbeeldingen.
3.3 Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 4

4.1 Op alle bestellingen die wij doen of overeenkomen met de koper zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
4.2 Wij zorgen ervoor dat de algemene voorwaarden makkelijk te vinden zijn en voordat de bestelling wordt geplaatst onder de aandacht worden gebracht.
4.3 Soms zijn er aanvullende voorwaarden voor een product of dienst, deze voorwaarden worden specifiek vermeld bij het product of de dienst. Zie ook artikel 15.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij de bestelling plaatst.
5.2 De overeenkomst wordt door ondernemer bevestigd met een opdrachtbevestiging.
5.3 Controleer tijdens het bestelproces je gegevens goed, jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van jouw gegevens.
5.3 Op de opdrachtbevestiging staan alle gegevens die nodig zijn voor de boeking. Controleer de vermelde gegevens goed!
5.4 Kloppen gegevens op de opdrachtbevestiging niet doordat je iets onjuist hebt ingevuld, neem dan onmiddellijk contact op.
5.5 Het staat ondernemer vrij om een overeenkomst niet te aanvaarden. Deze keuze ligt geheel bij ondernemer en hoeft dit niet te motiveren.

AANVULLENDE VOORWAARDEN
Artikel 6

6.1 Voor verhuur van sups, sup tochten en sup lessen gelden aanvullende voorwaarden. Zie aanvullende huurvoorwaarden onder de algemene voorwaarden in dit document.

DE PRIJS
Artikel 7
7.1 Zie artikel 3, het aanbod.
7.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
7.3 Cadeaubonnen, vouchers en tegoedbonnen zijn tot 24 maanden na besteldatum te gebruiken.

OVERMACHT
Artikel 8

8.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van ondernemer opgeschort.
8.2 Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jou als ondernemer het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij ons of bij onze toeleveranciers.

KLACHTENREGELING
Artikel 9

9.1 Als je een klacht hebt, laat het ons direct weten! We doen er alles aan om je klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.
9.2 Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en stuur deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
13.3 De kans is groot dat we contact opnemen dus vermeld ook je contact gegevens.
13.4 Uiterlijk binnen 5 werkdagen sturen we een reactie met daarin hoe we de klacht oplossen of hoeveel tijd we nodig hebben om met een goede oplossing te komen.

GESCHILLEN
Artikel 10

10.1 Op overeenkomsten tussen ons en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN SUP HUUR, SUP LESSEN, SUP TOURS

DEFINITIES
Artikel 1
1.1 Naast de algemene voorwaarden van 'Catalina SUP', gelden aanvullende voorwaarden voor de SUP verhuur en SUP tochten van Catalina SUP.
1.2 Bij tegenstrijdigheid in de algemene voorwaarden en de huurvoorwaarden gelden bij SUP huur, SUP lessen en SUP tochten altijd de aanvullende verhuur voorwaarden
1.3 Bij het betreffende artikel op de website staat duidelijk dat deze aanvullende huur voorwaarden van toepassing zijn!
1.4 Huurder of deelnemer: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit en/of deelneemt aan (begeleide) SUP activiteit
1.5 Verhuurder: Catalina SUP, handelsnaam van 2K Music, de ondernemer in deze overeenkomst
1.6 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur of SUP tocht tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging
1.7 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder = deelnemer en verhuurder = Catalina SUP
1.8 Waiver: een schriftelijke verklaring waarin deelnemer aangeeft en ondertekend kennis te hebben genomen van de verhuurvoorwaarden
1.9 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, wetsuit, SUP vinnen en/of andere producten vermeld op de huur overeenkomst/boeking.

ALGEMEEN
Artikel 2
2.1 Heb je al eens gesupt of ben je van mening dat je het prima zelf kan, dan kan je er ook voor kiezen om zonder begeleiding het water op te gaan.
2.2 Er worden duidelijke instructies gegeven waar je wel en niet kan suppen. Je dient je te houden aan de instructies die voordat je het water op gaat zijn gegeven. Het is niet de bedoeling dat je de SUP ergens anders mee naar toe neemt dan de locatie die is aangegeven tijdens de instructie.
2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van jezelf en anderen om je heen. We vragen je ook de natuur te respecteren.
2.4 Er wordt van de huurder verwacht dat hij verklaart dat, als huurder en/of voor de persoon(en) voor wie hij deze boeking maakt:
- kennis heeft genomen van de algemene en aanvullende huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat
- in het bezit is van een zwemdiploma
- in goede gezondheid verkeert
- geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van of de dag voorafgaand aan de huurperiode
- ouder is dan 18 jaar
- indien minderjarige(n) aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
2.5 Betreft de boeking meerdere personen, zal op locatie verwacht worden dat alle personen de huurvoorwaarden/waiver ondertekenen.
2.6 Huurder verleent middels ondertekening / akkoord gaan met de huurvoorwaarden/waiver toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto's te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media.

OVEREENKOMST EN PRIJS
Artikel 3

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder
3.2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.catalinasup.nl
3.3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.catalinasup.nl
3.4 Na aanvraag via de website van Catalina SUP ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden
3.5 In de online betaal omgeving van Catalina SUP dient de huur vooraf te worden betaald. Bij betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden alsmede de algemene verhuur voorwaarden
3.6 Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief
3.7 Ook bij huur op locatie dient huurder akkoord te gaan met de waiver van Catalina SUP waarop deze aanvullende voorwaarden nogmaals staan uitgelegd, de huurprijs dient vooraf te worden betaald
3.8 Bij sup verhuur voor langere periode (meer dan 1 dag) kan een borg worden berekend. De borgsom wordt indien de sup in goede orde en schoon wordt geretourneerd binnen enkele werkdagen teruggestort op rekening van huurder.

HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel 4

4.1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren
4.3 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
4.4 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-55775933 en/of een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail of via een Whatsapp bericht.
4.5 Het reeds betaalde huurbedrag wordt binnen 14 dagen terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e-mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5

5.1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
5.2 Op locatie/bij afhaling dient de waiver getekend te worden door elke huurder (en/of begeleiding van minderjarige huurder)
5.3 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
5.4 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond op volledige uren
5.5 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder
5.6 De huurder laat gehuurde materialen nimmer onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen
5.7 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
5.8 Gehuurde materiaal dient schoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden er 25 euro schoonmaak kosten van de borg in mindering gebracht.
5.9 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
5.10 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten ten gevolge van de annulering.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel 6

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.


PRIVACYVERKLARING

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Catalina SUP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Catalina SUP, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Catalina SUP verstrekt. Catalina SUP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
 
WAAROM CATALINA SUP GEGEVENS NODIG HEEFT
Catalina SUP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Catalina SUP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
HOE LANG CATALINA SUP GEGEVENS BEWAART
Catalina SUP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
Catalina SUP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Catalina SUP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Catalina SUP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
Catalina SUP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Catalina SUP bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Catalina SUP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Catalina SUP heeft hier geen invloed op. Catalina SUP heeft Google geen toestemming gegeven om via Catalina SUP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Catalina SUP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGEN
Catalina SUP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Catalina SUP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Catalina SUP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Catalina SUP op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Catalina SUP is als volgt te bereiken:
Postadres: Tulpstraat 24, 4695HL Sint Maartensdijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  50817361
Telefoon: +31 655775933 E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Catalina SUP -  Nederland, 1 juni 2020

Reserveer direct

Reviews

M Stoutjesdijk
"SUP-er" relaxt om met een groep het water op te gaan, maar ook leuk wanneer je individueel kennis wil maken met suppen. Na een korte instructie, ga je al snel het water op en geniet je niet alleen van het uitzicht en de rust, maar ben je ook in beweging. Na een eerste SUP ervaring bij Catalina SUP, volgden al snel een tweede en derde sessie.

Josien Mathlener
leuk om samen en individueel te doen. Lichaam en geest worden er blij van. En je krijgt op een heel relaxte manier les. Top!

Helen de Viet
Super toffe sup lessen, goeie planken van fanatic, leuke opstapplaatsen... en mega flexibel. Aanrader!

Katja Druncks
Erg fijne instructies gehad en een gezellige tocht Zo leuk dat ik dit jaar voor een eigen SUB ga maar als het mogelijk is toch nog wel een keer ga aansluiten bij een tochtje

Perry Potappel
Gisteren een leuke sup les gehad. Een groepje jongeren vanuit een jeugdzorg instelling heeft er ontzettend van genoten. Bedankt voor het geduld waarmee de les gegeven is, echt top!

Vera de Wit
hele leuke sup-les gehad op de Steenbergse Vliet! op naar de vervolgles 

Roxanne de Crom
Erg leuk zonder en met hond. Relaxte sfeer en duidelijke instructies

Irene Groenendijk
Leuk om zo in groepsverband te doen. Prettig, sympathiek.

Michael Koolen
Hele leuke ervaring en gaan zeker voor een herhaling !!
   

Laat ook een review achter op:
♥ Tripadvisor
♥ onze Facebookpagina

© 2023 Catalina SUP